Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș

Divertisment

Importantă instituție muzeală din municipiul Baia Mare, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș funcționează în fostul sediu al Monetăriei orașului, clădire monument istoric aflată pe strada Monetăriei nr. 1-3.

Un depozitar al istoriei zonei instituția oferă posibilitatea de a cunoaște aspecte ale trecutului comunităților din fostele „țări” ale Maramureșului, Chioarului, Lăpușului și Codrului, atât prin intermediul expozițiilor permanente și temporare, cât și prin cel al metodelor interactive ale programului de educație „Muzeul Viu”, adresat în special tinerilor.

Colecția muzeală cuprinde exponate de istorie și arheologie precum: obiecte de ceramică, bronz, fier, aur, piatră, os, unelte și arme paleolitice și neolitice, ceramică preistorică, depozite de bronzuri, podoabe de aur, ceramică premedievală și medievală, sigilii, inele-peceți, numismatică, arme medievale și moderne, stampe, hărți, unelte de minerit, unelte, produse și embleme ale breslelor. 

Muzeul a fost inaugurat la 19 iunie 1904 funcționând inițial ca muzeu orășenesc în subordinea primăriei. Începuturile existenței sale se regăsesc, însă, în jurul anului 1899 când lua ființă „Asociația muzeală băimăreană”, la inițiativa istoricului Gyula Schönherr (1864-1910). Asociația culturală avea drept scop salvarea de la distrugere a valorilor trecutului care erau alcătuite, în principal, din: vestigii arheologice, produse meșteșugărești, numismatică, arme albe și de foc, documente, cărți. Activitatea culturală intensă și îmbogățirea permanentă a colecțiilor au determinat deschiderea pentru public a Muzeului orășenesc Baia Mare cu un patrimoniul consistent ce cuprindea peste 6.900 de „obiecte vechi”, piese preistorice dar și obiecte și documente aparținând perioadei moderne. Acestea erau structurate în patru colecții: arheologie și istorie, artă, științele naturii, bibliotecă și arhivistică. De-a lungul timpului patrimoniul muzeului a fost îmbogățit și diversificat, prin cercetări arheologice și de teren, prin achiziții și donații, astfel că în anul 1914 ajunsese să dețină în jur de 10.000 de piese. 

După anul 1951 instituția a funcționat sub titulatura „Muzeul Regional Baia Mare”, având în patrimoniu peste 10.500 piese și o bibliotecă cu aproximativ 14.000 volume, iar în anul 1968, odată cu revenirea la formula tradițională a județelor, a devenit Muzeul Județean Maramureș.

În prezent Muzeul Județean de Istorie și Arheologie administrează un patrimoniu de peste 70.000 de piese structurate în colecții de arheologie, istorie, tehnică și bibliotecă. 

Colecția de piese arheologice denumită „Comori ale epocii bronzului din nordul Transilvaniei”, cuprinde opere provenind din săpături arheologice, din cercetări sistematice, dar și din câteva descoperiri întâmplătoare. Sunt expuse piese de ceramică, metal, os, corn, piatră și lut ars ce provin din săpăturile arheologice de la Lăpuș, Oarța de Sus, Oarța de Jos, Suciu de Sus, dar și piese de bronz provenind din depozitele de la Bicaz, Bogdan Vodă, Rozavlea sau Șieu.

O componentă de excepție este necropola tumulară de la Lăpuș, datând din epoca bronzului. Deosebite sunt și piesele ce aparțin culturii Suciu de Sus, cultură apărută în bazinul Tisei superioare la mijlocul mileniului II î.Hr. și care se deosebește de celelalte printr-o ceramică de factură aparte (piese de cult, statuete antropomorfe și zoomorfe), prin ornamentația bogată și motivele decorative spiralo-geometrice, unele preluate din ornamentica lemnului. 

Patrimoniul istoric al muzeului este pus în valoare în expoziția „Valori patrimoniale” ce dezvăluie interesante aspecte ale evoluției societății românești în secolele XIV—XX, de la emblematicii voievozi maramureșeni, Dragoș și Bogdan, la reprezentanți de seamă ai elitei românești din perioada marilor împliniri naționale, precum Vasile Lucaciu și George Pop de Băsești. Colecția de piese istorice deține peste 1.000 de piese: tipare și sigilii, documente istorice, arme albe și de foc, tezaure monetare, piese de lapidar, însemne și produse de breaslă, fotografii, opere literare, corespondență, obiecte de mobilier, sau obiecte de folosință personală. Acestea, alături de valoroasă carte românească și străină, constituie mărturii ale intensei activități social-politice și culturale, reliefându-se importanța personalităților locale și rolul acestora în istoria națională și în cultura românească. 

Alte obiecte de patrimoniu sunt grupate în cadrul expozițiilor „Istoria mineritului maramureșean”, „Maramureșul sportiv-Succese și performanțe” și „Evoluția calculatorului românesc”.

Muzeul deține bunuri culturale clasate în Tezaurul patrimoniului cultural național, la care se adaugă 200 de situri arheologice aflate in administrare.

De asemenea, deține și o adevărată colecție de circa 300 de ceasornice grupate în colecția „Ceasul și timpul”. Aceasta constituie o atracție deosebită pentru public datorită unor exemplare de excepție de la uriașe orologii de turn la mici ceasuri de masă și de buzunar, de la pendula de perete contemporană Revoluției Franceze (1789) la ceasuri de verificare a paznicilor, fascinante atât prin decorul fastuos, caracteristic stilului rococo, cât și prin motivele florale și emailurile pictate cu mult talent de meșteri de altădată. 

Biblioteca muzeului, cu fondul documentar și cel de carte curentă, se află la dispoziția publicului, prin intermediul sălii de lectură, în timp ce rezultatele cercetărilor arheologice și istorice pot fi cunoscute prin intermediul publicației muzeului, „Marmația”. 

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie rămâne, prin bogata sa ofertă culturală, unul dintre obiectivele turistice de referință ale județului Maramureș. 

Lasă un răspuns