Anunț privind selecția pentru ocuparea a 2 posturi contractuale Expert educațional grădiniță din cadrul Proiectului ”Școala așa cum ne place!” – Măsuri integrate de creștere a accesului și participării copiilor, tinerilor și adulților la educație

Social

Primăria Municipiului Baia Mare anunţă selecția pentru ocuparea unor posturi contractuale din cadrul Proiectului „Școala așa cum ne place!” – Măsuri integrate de creștere a accesului și participării copiilor, tinerilor și adulților la educație, după cum urmează:

• 2 posturi Expert educațional grădiniță – pe perioadă determintă; timp parțial 3 ore/zi;

Fiecare candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice: minimum studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

Calificare/Specialitate: în cadrul programelor de formare specializată și perfecționare în domeniul protecției copilului.

În cadrul procesului de selecție al experților pe proiect, candidații vor fi evaluați tinând cont de experiența profesională dobândită în activități similare cu activitățile prevăzute în fișa postului.

Dosarele de concurs se depun la sediul Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Șincai, nr. 37 în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Proba de interviu se va susține în maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului selecției dosarelor de înscriere.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresată Primarului Municipiului Baia Mare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
(2) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării probei de interviu.

Principalele atribuții prevăzute în fișele de post sunt:

1) Expert educațional grădiniță  Participarea la dezvoltarea și implementarea unui program educațional complementar programului de grădiniță adresat copiilor din GT de vârsta preșcolară (aferent A 2.1)  Participarea la elaborarea curriculei și a programelor educative ce vor fi folosite pe parcursul a 5 semestre educaționale (aferent A 2.1)  Implementarea activităților educationale în baza unei programe zilnice și a unui tabel de prezență a copiilor (aferent A 2.1)  Participarea la elaborarea procedurii de furnizare a programului educațional (aferent A 2.1)  Furnizarea de programe educaționale de tipul „grădiniței estivale” pe durata vacanțelor de vară dintre anii școlari pentru cei 200 de copii care participă la grădiniță (aferent A 2.2)  Derularea de programe educaționale pentru 200 de copii (aferent A 2.2)  Participarea la elaborarea programelor educaționale urmărind metodologia și procedurile educației preșcolare; (aferent A 2.2)  Implementarea activităților educaționale în baza unei programe zilnice și a unui tabel de prezență a copiilor (aferent A 2.2)  Asigurarea acordării de hrană copiilor  Sprijinirea oricărei alte activități, în măsura în care poate și dacă este cazul  Oferirea informațiilor solicitate referitoare la proiect și stadiul acestuia atunci când sunt cerute  Realizarea documentelor necesare în vederea unei implementări de succes a proiectului.  Organizarea de tabere de vară cu durată de o săptămână pe perioada vacanței de vară. (aferent A 6.3)  Participarea la realizarea unui program pentru fiecare zi a săptămânii (aferent A 6.3)  Sprijinirea oricărei altei activități, în măsura în care poate și dacă este cazul  Oferirea informațiilor solicitate referitoare la proiect și stadiul acestuia atunci când îi sunt cerute  Realizarea documentelor necesare în vederea unei implementări de succes a proiectului

BIBLIOGRAFIE la selecția pentru ocuparea unor posturi contractuale din cadrul Proiectului „Școala așa cum ne place!” – Măsuri integrate de creștere a accesului și participării copiilor, tinerilor și adulților la educație – O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI-a Titlul III și Partea a VII-a; – Cererea de finanțare.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, persoana de contact Coman Ioana, camera 30, etaj IV, telefon 0262/211001, interior 195.
Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns